Print pagePDF pageEmail page

Kad īres līgums ir noslēgts, der zināt, ka, ja vien tas īres līgumā nav atsevišķi atrunāts, tad tev ir tiesības un pat pienākums šajā adresē deklarēt savu dzīvesvietu.

Latvijas Republikas Satversmes 97.pants nosaka, ka ikvienam, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, ir tiesības brīvi pārvietoties un izvēlēties dzīvesvietu. Arī Civillikumā ietverta šāda norma, nosakot, ka dzīvesvieta (domicils) ir tā vieta, kur persona ir labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur pastāvīgi dzīvot un darboties. Turklāt vienai personai var būt arī vairākas dzīvesvietas. Savukārt likums “Par dzīvojamo telpu īri” paredz, ka dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums, ko slēdz rakstveidā. Tātad – lai īrnieks varētu deklarēties nekustamajā īpašumā, vajadzīgs tiesiskais pamats – rakstisks īres līgums.

Dzīvesvietas deklarēšanas likums nosaka, ka personai ir pienākums deklarēt dzīvesvietu tur, kur tā dzīvo, kur dzīvot tai ir tiesisks pamats un kur tā ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.

Dzīvesvietas deklarēšanas likums paredz, ka dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Tātad – atbilstoši likumam, īrniekam ir ne vien tiesības, bet arī pienākums deklarēties īrētajā mājoklī.

Dzīvesvietas deklarēšana interneta vidē šobrīd tiek nodrošināta vienotajā portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana“, persona var elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā.

Par šo pakalpojumu nav jāmaksā valsts nodeva.

Attēls:  Bon Adrien